Sondej Marek Zbigniew, Możliwość pobierania opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania, gdy miejsca parkingowe wyznaczono tylko jednym rodzajem znaków

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualna
Autor:

Możliwość pobierania opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania, gdy miejsca parkingowe wyznaczono tylko jednym rodzajem znaków

W orzecznictwie sądów administracyjnych nie ma zgodności, czy w strefie płatnego parkowania oznaczonej znakiem D-44, miejsca wyznaczone powinny być oznaczone nie tyko znakami pionowymi, ale też poziomymi. W praktyce chodzi o możliwość pobierania opłaty dodatkowej, gdy kierowca pozostawił pojazd w miejscu wyznaczonym, tylko za pomocą znaków pionowych (częściej) albo poziomych. Zwolennicy poglądu o konieczności oznaczenia miejsca postojowego oboma typami znaków powołują się na przepisy rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, zgodnie z którymi w strefie płatnego parkowania określonej znakami D-44 i D-55 miejsca do postoju pojazdu samochodowego wyznacza się znakami pionowymi D-18 "parking" oraz znakami poziomymi - liniami: znakiem P-18 "stanowisko postojowe", P-19 " linia wyznaczająca pas postojowy", P-20 "stanowisko postojowe zastrzeżone "koperta" i P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej" (pkt 5.2.50, załącznika nr 1 do rozporządzenia). Użyty tutaj spójnik "oraz" ma znaczenie koniunktywne, a nie enumeratywne. Z drugiej jednak strony inna jest funkcja, a tym samym znaczenie znaków informacyjnych pionowych, a inna poziomych. Te pierwsze informują o rodzaju drogi i sposobie korzystania oraz obiektach znajdujących się przy drodze lub w jej pobliżu przeznaczonych dla użytkowników dróg (pkt 5 załącznika nr 1 do rozporządzenia). Te drugie służą zaś zwiększeniu bezpieczeństwa uczestników ruchu i innych osób znajdujących się na drodze, usprawnieniu ruchu pojazdów i ułatwieniu korzystania z dróg (pkt 1.2. załącznika nr 2 do rozporządzenia).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX