Pacura Marcin, Motorower jako pojazd mechaniczny

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2014
Status: Aktualna
Autor:

Motorower jako pojazd mechaniczny

W orzecznictwie sądów pojawiła się rozbieżność dotycząca interpretacji pojęcia "pojazdu mechanicznego", występującego zarówno na gruncie kodeksu karnego jak i kodeksu wykroczeń. Wątpliwość w powyższym zagadnieniu zasadza się na rozstrzygnięciu kwestii czy przedmiotowe pojęcie obejmuje swoim zakresem również motorower przeznaczony do poruszania się w ruchu drogowym wyłącznie przy pomocy silnika.

Wartym zaznaczenia jest fakt, iż problem ten – aktualny na gruncie współczesnego kodeksu karnego – ma swoje źródło na kanwie kodeksu karnego z 1969 r.

Zwracając uwagę na powyższe zagadnienie należało by w ślad za uchwałą Sądu Najwyższego z dani 12 maja 1993 r. (I KZP 9/93) zacytować, że „wraz z uzupełnieniem w 1985 r. przepisów kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń, dotyczących prowadzenia w stanie nietrzeźwości oraz w stanie po użyciu alkoholu "pojazdów mechanicznych" o "inne pojazdy" (...) problem zakwalifikowania motoroweru do pojazdów mechanicznych stracił sporo na praktycznym znaczeniu. Nie stracił go jednak całkowicie. Zachowuje on swe znaczenie w odniesieniu do zaboru motoroweru w celu krótkotrwałego użycia, stanowiącego przestępstwo określone w art. 214 k.k., nie zaś wykroczenia przewidzianego w art. 127 k.w. Osoba prowadząca motorower w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka będzie odpowiadała na podstawie nieco surowszego przepisu § 1, a nie § 2 art. 87 k.w.”

Jedynie dla porządku odnotować należy - zgodnie z Wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2007 r., II KK 352/06, LEX nr 446349 – że „roweru (pojazdu rowerowego) nie zalicza się do pojazdów mechanicznych.”

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX