Moc dowodowa dziennika budowy w postępowaniu cywilnym - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Moc dowodowa dziennika budowy w postępowaniu cywilnym

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Moc dowodowa dziennika budowy w postępowaniu cywilnym

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót i jest wydawany odpłatnie przez właściwy organ. W judykaturze dostrzec można dwa przeciwstawne poglądy odnośnie tego, czy dziennik budowy jest dokumentem urzędowym w rozumieniu art. 244 k.p.c., a więc, czy wpisy dokonane w nim korzystają z domniemania zgodności z rzeczywistym stanem rzeczy. Pierwszy pogląd orzeczniczy przyjmuje, że treść art. 45 ust. 1 Prawa budowlanego przesądza o urzędowym charakterze dziennika budowy w odniesieniu do wpisów w nim zamieszczonych. Zapatrywanie przeciwne natomiast przyjmuje, że art. 45 ust. 1 Prawa budowlanego odnosi się jedynie do "urzędowości" formularza dziennika budowy, wydawanego prze uprawniony organ administracyjny, a nie do wpisów dokonywanych w dzienniku budowy przez inwestora.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX