Partyk Aleksandra, Partyk Tomasz, Merytoryczna zawartość opinii biegłego, a wysokość należnego biegłemu wynagrodzenia

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualna
Autorzy:

Merytoryczna zawartość opinii biegłego, a wysokość należnego biegłemu wynagrodzenia

W orzecznictwie ukształtowały się rozbieżne praktyki w zakresie ocen zależności pomiędzy treścią (merytoryczną zawartością) opinii biegłego, a wysokością należnego biegłemu wynagrodzenia za jej sporządzenie. Wskazuje się, że wynagrodzenie przysługuje biegłemu zawsze wtedy, gdy sporządził opinię zgodnie ze skierowaną do niego odezwą, bez względu na jej faktyczną przydatność dla rozstrzygnięcia. Sąd jednak ma obowiązek zweryfikować zadeklarowany przez biegłego czas pracy, w kontekście rzeczywistych potrzeb, a za sporządzenie ekspertyzy nadmiernie rozbudowanej wynagrodzenie w tym zakresie nie przysługuje. Nadto spornym jest, czy za wykonanie opinii uzupełniającej, będącej odpowiedzią na zarzuty stron, biegły może żądać dodatkowego wynagrodzenia, czy też jest to czynności objęta należnością za sporządzenie opinii „pierwotnej”.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX