Musiała Anna, Kwestia spełnienia przesłanek okresu zatrudnienia „w szczególnych warunkach” lub „w szczególnym charakterze”

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Kwestia spełnienia przesłanek okresu zatrudnienia „w szczególnych warunkach” lub „w szczególnym charakterze”

Przepisy art. 184 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zawierają unormowanie, zgodnie z którym ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku przewidzianego w przepisach art. 32, 33, 39 i 40 wyżej wskazanej ustawy, jeżeli w dniu wejścia w życie ustawy osiągnęli: 1) okres zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymaganym w przepisach dotychczasowych do nabycia prawa do emerytury w wieku niższym niż 60 lat – dla kobiet i 65 lat – dla mężczyzn oraz 2) okres składkowy i nieskładkowy, o którym mowa w przepisach art. 27 niniejszej ustawy. Przypadki zatrudnienia kwalifikowane jako zatrudnienie w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze określają przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze. Zgodnie z przepisem ust. 1 § 2 tego rozporządzenia, okresami pracy uzasadniającymi prawo do świadczeń na zasadach określonych w rozporządzeniu są okresy, w których praca w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze jest wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku pracy. Najwięcej problemów związanych z orzekaniem na podstawie wyżej wskazanych przepisów dotyczy wykazania spełnienia przesłanki wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze „stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku”. Według jednej grupy orzeczeń, należy badać czy są spełnione in concreto przesłanki pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Pogląd przeciwny zakłada brak obowiązku badania wyżej wymienionych przesłane. Istniej również stanowisko pośrednie, zgodnie z którym ocena okresów wykonywania pracy szkodliwej lub uciążliwej winna być wykonywana w sposób racjonalny.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX