Janczukowicz Krzysztof, Koszty uzyskania przychodów z tytułu zbycia albo amortyzacji aportu przez spółkę osobową

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Koszty uzyskania przychodów z tytułu zbycia albo amortyzacji aportu przez spółkę osobową

W sytuacji, w której wspólnik spółki osobowej wniósł do niej aport, wspólnicy mają prawo do rozpoznania kosztów podatkowych związanych z amortyzacją tego aportu albo z sytuacją, w której spółka następnie zbywa aport osobie trzeciej. Co prawda, amortyzacji dokonuje spółka i ona też jest późniejszym zbywcą aportu, ale spółka osobowa (pomijając spółki komandytowo-akcyjne i spółki komandytowe, których niniejsze opracowanie nie dotyczy) nie jest podatnikiem podatku dochodowego, wobec czego zdarzenia te ostatecznie rozliczane są podatkowo na poziomie wspólników, stosownie do ich udziałów w zysku spółki, przy czym wspólnik rozlicza PIT – jeśli jest osobą fizyczną albo CIT – jeśli jest podatnikiem tego podatku. Wchodzą tu w grę następujące przepisy: w odniesieniu do ustalania wartości początkowej dla potrzeb amortyzacji - art. 22g ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032), dalej u.p.d.o.f. i art. 16g ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dalej u.p.d.o.p., a w odniesieniu do zbycia aportu przez spółkę - art. 22 ust. 8a u.p.d.o.f. i art. 15 ust. 1t u.p.d.o.p.

Poniżej przedstawiono poglądy wyrażane przez sądy administracyjne, dotyczące tych sytuacji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX