Janczukowicz Krzysztof, Kontrakty menedżerskie na gruncie PIT

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualna
Autor:

Kontrakty menedżerskie na gruncie PIT

Jeżeli osoba zarządzająca przedsiębiorstwem nie jest pracownikiem tego przedsiębiorstwa, to – pomijając przypadki bezpośredniego zarządzania firmą przez jej właściciela – wchodzi w grę zawarcie umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, nazywanej często kontraktem menedżerskim. Przychody z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem kwalifikowane są jako przychody z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej u.p.d.o.f.). Przywołany przepis wyraźnie postanawia (od 2004 r.), że dzieje się tak również w przypadku "umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej". Jeśli więc osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami i kontrakt menedżerski zawiera w ramach tej działalności, to mimo tego przychody z tej umowy musi rozliczać jako przychody z działalności osobistej, a w konsekwencji nie może stosować 19% podatku liniowego ani rzeczywistych kosztów uzyskania przychodów.

W takim stanie prawnym pojawiła się tendencja do zawierania umów o zarządzanie (od strony wykonawcy czyli zarządzającego) przez spółki osobowe (tzw. spółki menedżerskie), w imieniu których faktyczne zarządzanie wykonywane jest przez wspólnika tej spółki. Czy taki zabieg wyłącza skutecznie zastosowanie art. 13 pkt 9 u.p.d.o.f., umożliwiając tym samym przyjęcie, że źródłem przychodów menedżera jest działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki osobowej (w myśl art. 5b ust. 2 u.p.d.o.f.)?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX