Kucharski Dominik, Konieczność wydania decyzji o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego w przypadku stwierdzenia przez organ właściwy jednoczesnego pobierania zasiłku pielęgnacyjnego i dodatku pielęgnacyjnego przez świadczeniobiorcę

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualna
Autor:

Konieczność wydania decyzji o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego w przypadku stwierdzenia przez organ właściwy jednoczesnego pobierania zasiłku pielęgnacyjnego i dodatku pielęgnacyjnego przez świadczeniobiorcę

Przedmiotowa linia orzecznicza, porusza niezwykle istotną z punktu widzenia praktycznego kwestię dotyczącą nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego. Mocą art. 16 ust. 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych - u.ś.r. ustawodawca wprowadził zakaz jednoczesnego pobierania zasiłku pielęgnacyjnego i dodatku pielęgnacyjnego. Zarazem, zgodnie z art. 16 ust. 7 u.ś.r. w przypadku stwierdzenia jednoczesnego pobierania obu świadczeń, zasiłek pielęgnacyjny powinien być zwracany poprzez potrącanie go z emerytury lub renty wypłacanej świadczeniobiorcy.

Problem dotyczy tego, czy w przypadku stwierdzenia, że zasiłek pielęgnacyjny jest pobierany jednocześnie z dodatkiem pielęgnacyjnym, konieczne jest wydanie na zasadach ogólnych decyzji o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranych świadczeń zgodnie z art. 30 u.ś.r. i dopiero wówczas możliwe jest dokonywanie potrąceń, czy też wydanie takiej decyzji nie jest w tym przypadku konieczne i bez niej organ może wystąpić do ZUS o dokonywanie potrąceń nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego z emerytury lub renty.

W orzecznictwie prezentowane są oba w/w poglądy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX