Sondej Marek Zbigniew, Konieczność uregulowania stanu prawnego nieruchomości, jako zagadnienie wstępne w sprawie o ustalenie odszkodowania z tytułu przejęcia własności nieruchomości

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Konieczność uregulowania stanu prawnego nieruchomości, jako zagadnienie wstępne w sprawie o ustalenie odszkodowania z tytułu przejęcia własności nieruchomości

Zgodnie z utrwalonym w orzecznictwie sądów administracyjnych poglądem, zagadnieniem wstępnym jest tylko takie postępowanie, którego wynik bezpośrednio wpłynie na treść rozstrzygnięcia w sprawie administracyjnej. Pomiędzy rozstrzygnięciem zapadłym przed sądem lub innym organem a rozstrzygnięciem sprawy musi zachodzi stosunek zależności, co oznacza, iż sprawa administracyjna może być rozstrzygnięta na różne sposoby - w zależności od tego, jakie rozstrzygnięcie wyda sąd lub inny organ. Zawieszenie postępowania na tej podstawie uzależnione jest zatem od wystąpienia łącznie trzech przesłanek: postępowanie administracyjne musi być w toku, rozstrzygnięcie sprawy administracyjnej będącej przedmiotem postępowania zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd, a samo zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte. W związku z powyższym w orzecznictwie powstał spór, o to czy istnieje związek przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej np. w sprawie o ustalenie odszkodowania z tytułu przejęcia własności nieruchomości, a ewentualnym postępowaniem o uzgodnienie treści księgi wieczystej (zarówno w trybie art. 10, jak i art. 31 ust. 2 ustawy o księgach wieczystych i hipotece), które w takim wypadku stanowiłoby zagadnienie wstępne, uzasadniające zawieszenie postępowania administracyjnego na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. Można wskazać tutaj na dwa kierunki orzecznicze.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access