Istota i charakter oświadczenia o uznaniu powództwa - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Istota i charakter oświadczenia o uznaniu powództwa

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Istota i charakter oświadczenia o uznaniu powództwa

W praktyce sądowej przyjmuje się, iż uznanie powództwa stanowi oświadczenie pozwanego o charakterze zarówno oświadczenia wiedzy, jak i oświadczenia woli. Z jednej strony bowiem pozwany przyznaje prawdziwość faktów, na których opiera się pozew, a z drugiej strony rezygnuje z obrony merytorycznej przed żądaniem powoda i godzi się na wydanie wyroku zgodnego z tym żądaniem. Z tej też przyczyny judykatura zwraca uwagę na wymóg jednoznaczności i bezwarunkowy charakter oświadczenia, bowiem wyrok nie może być oparty na uznaniu, które uzależnia spełnienie dochodzonego pozwem żądania od warunku. Niezależnie od powyższego orzecznictwo podkreśla, iż sąd zasadniczo jest związany uznaniem przez pozwanego powództwa powinien wydać wyrok uwzględniający powództwo w granicach tego uznania, bez względu na to czy oświadczenie to znajduje uzasadnienie w okolicznościach sprawy. Sąd powinien jednak dokonać weryfikacji zgodności takiego stanowiska pozwanego z prawem i zasadami współżycia społecznego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX