Informacja o próbie mediacji lub pozasądowego rozwiązania sporu jako brak formalny pozwu - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Informacja o próbie mediacji lub pozasądowego rozwiązania sporu jako brak formalny pozwu

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualna
Autor:

Informacja o próbie mediacji lub pozasądowego rozwiązania sporu jako brak formalny pozwu

Spornym jest w orzecznictwie, jakie znaczenie procesowe należy przypisać informacji o tym, czy powód podjął próbę mediacji lub innego pozasądowego rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienia przyczyn ich nie podjęcia. Jednomyślnie uznaje się, iż powód powinien udzielić sądowi w pozwie takiej informacji, a zatem brak takiej informacji uznać należy za brak formalny pisma inicjującego proces cywilny. Natomiast w orzecznictwie niejednolicie przyjmuje się, czy ten brak uniemożliwia nadanie sprawie dalszego biegu. Zgodnie z pierwszym poglądem, nieudzielenie takiej informacji uniemożliwia prowadzenie procesu, co skutkuje tym, iż dopuszcza się zwrot pozwu w przypadku gdy powód wezwany do przedstawienia tej kwestii nie odpowie na wezwanie z sądu w terminie o którym stanowi art. 130 k.p.c. Zgodnie zaś z poglądem przeciwnym, tego rodzaju informacja jest obojętna dla prowadzenia procesu, co wyklucza zwrócenie pozwu, nawet jeśli powód tej kwestii nie przedstawi w pozwie lub w piśmie usuwającym braki formalne pozwu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX