Krudysz Marcin, Granice postępowania obejmującego badanie ofert na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Granice postępowania obejmującego badanie ofert na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej

Zgodnie z art. 152 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, świadczeniodawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Fundusz zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy. W myśl art. 154 ustawy o świadczeniach, świadczeniodawca biorący udział w postępowaniu może wnieść do dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania, przy czym wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia. Po rozpatrzeniu odwołania dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu wydaje decyzję administracyjną uwzględniającą lub oddalającą odwołanie i od tej decyzji przysługuje odwołanie do Prezesa Funduszu.

Niniejszy problem dotyczy rozstrzygnięcia, czy w granicach postępowania, obejmującego rozpoznanie odwołania wniesionego na podstawie art. 154 w związku z art. 152 cyt. ustawy mieści się ponowna ocena złożonych ofert, w tym badanie prawidłowości oceny oferty złożonej przez podmiot konkurujący z podmiotem wnoszącym odwołanie.

Inaczej, rozbieżności dotyczą przede wszystkim charakteru tego postępowania i zasad nim rządzących, a w szczególności tego, czy weryfikacja wyników postępowania konkursowego wymaga przeprowadzenia porównawczej oceny wszystkich ofert wszystkich konkurujących podmiotów, co z kolei łączy się z obowiązkiem pełnego udostępnienia wszystkich ofert (wraz z zawartymi w tychże ofertach tzw. danymi wrażliwymi, dotyczącymi m.in. wieku, czy też wykształcenia zatrudnionego personelu, w tym np. lekarzy, pielęgniarek itd.) temu podmiotowi, który wniósł odwołanie, wszczynając tym samym postępowanie administracyjne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX