Dyrektor ośrodka dla osób nietrzeźwych jako wierzyciel uprawniony do wystawiania administracyjnych tytułów wykonawczych za... - OpenLEX

Chabel Cezary, Dyrektor ośrodka dla osób nietrzeźwych jako wierzyciel uprawniony do wystawiania administracyjnych tytułów wykonawczych za pobyt w ośrodku

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Dyrektor ośrodka dla osób nietrzeźwych jako wierzyciel uprawniony do wystawiania administracyjnych tytułów wykonawczych za pobyt w ośrodku

W orzecznictwie należy odnotować spór dotyczący uprawnienia dyrektora ośrodka dla osób nietrzeźwych do wystawiania w imieniu własnym administracyjnych tytułów wykonawczych za pobyt w ośrodku. Według jednego poglądu wierzycielem należności za pobyt w ośrodku jest wyłącznie organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego. Stanowisko takie podyktowane jest faktem, iż ośrodki (izby wytrzeźwień, w rozumieniu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) są jednostkami organizacyjnymi prowadzących je gmin, zatem organem bezpośrednio zainteresowanym w wykonaniu obowiązku uiszczenia opłaty jest organ wykonawczy jednostki samorządu. Stanowisko to koncentruje swoją uwagę wokół upoważnienia dyrektora ośrodka dla osób nietrzeźwych jako podmiotu jedynie umocowanego do ściągania zaległych opłat. Jednak w wyniku udzielenia pełnomocnictwa nie następuje przejęcie (cesja) praw i obowiązków mocodawcy w znaczeniu materialno-prawnym, a pełnomocnik nie uzyskuje statusu podmiotu przez siebie reprezentowanego. Przeciwny pogląd wskazuje, iż niezbywalnym elementem finansowania ośrodka są opłaty ze środków podmiotów korzystających z jej usług. Samo zaś pobieranie opłat odbywa się z wyłączeniem organów samorządu terytorialnego. Regulacja taka wynika wprost z ustawy i przepisów wykonawczych. Ponadto, dochody z tytułu świadczonych usług ujmowane są w budżecie tych jednostek i uwzględnianie w procesie planowania gospodarki finansowej, więc kierownicy ośrodków są podmiotami żywotnie zainteresowanymi w pełnej realizacji pobierania opłat. Dotyczy to także poboru opłat w postępowaniu egzekucyjnym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX