Partyk Aleksandra, Dowód z opinii lekarskiej w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualna
Autor:

Dowód z opinii lekarskiej w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych

Powszechnie przyjętym jest, że ustalenie okoliczności dotyczących stanu zdrowia ubezpieczonego w kontekście oceny jego zdolności do pracy, wymaga wiadomości specjalnych, a co za tym idzie zasięgnięcia opinii lekarskiej. Ukształtował się również pogląd, że w przypadku wielości schorzeń ubezpieczonego, nie jest wystarczające wydanie osobnych opinii lekarskich co do każdej z nich, lecz konieczne jest opiniowanie łączne, uwzględniające integralność stanu zdrowia. Wskazuje się jednak także w orzecznictwie, że sąd nie ma obowiązku dopuszczenie dowodu z opinii biegłego na okoliczność każdej dolegliwości chorobowej wskazywanej przez ubezpieczonego, bowiem uprzednio powinien stwierdzić realną przydatność tego dowodu, w świetle rzeczywistej potrzeby skorzystania z takich wiadomości specjalnych. Judykatura podkreśla przy tym uprawnienie ubezpieczonego do złożenia zastrzeżeń względem niekorzystnej dla niego opinii i skorelowany z tym obowiązek rozważenia ich przed ostateczną oceną jego zdolności do pracy. Zauważyć trzeba też, że o ile ustalenie stanu zdrowia ubezpieczonego wymaga wiedzy specjalnej, o tyle kwestia zdolności do pracy ma charakter prawny, a zatem jej przesądzenie jest już domeną sądu, a nie biegłego; sąd powinien zaś mieć na względzie nie tylko kwestie medyczne, ale również pozamedyczne, związane w szczególności z ogólnymi uwarunkowaniami ubezpieczonego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX