Sondej Marek Zbigniew, Dopuszczalność zwolnienia pracownika służby cywilnej wobec ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych bez konieczności wszczynania procedury dyscyplinarnej

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualna
Autor:

Dopuszczalność zwolnienia pracownika służby cywilnej wobec ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych bez konieczności wszczynania procedury dyscyplinarnej

Korpus służby cywilnej tworzą pracownicy służby cywilnej tj. osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz urzędnicy służby cywilnej zatrudnieni na podstawie mianowania. Kryterium podstawy prawnej zatrudnienia jest jedynym, które różnicuje obie grupy. Nie ma natomiast znaczenia czy umowa o pracę ma charakter terminowy czy też jest na czas nieokreślony. Wszyscy członkowie korpusu służby cywilnej podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej, która ma służyć zabezpieczeniu przestrzegania przez nich obowiązków ustawowych. Katalog kar dyscyplinarnych wobec obu kategorii członków korpusu służby cywilnej jest jednak zróżnicowany, a różnice wynikają z różnego statusu prawnego urzędników i pracowników służby cywilnej. Powszechnie krytykowane jest wprowadzenie odpowiedzialności dyscyplinarnej pracowników służby cywilnej, którzy tworzą większość korpusu. Zwiększonym obowiązkom i odpowiedzialności pracowników służby cywilnej nie odpowiadają bowiem w tym przypadku większe uprawnienia, tak jak to ma miejsce w przypadku urzędników służby cywilnej. W tym kontekście rozstrzygana jest kwestia wszczynania postępowania dyscyplinarnego wobec pracowników służby cywilnej w przypadkach ciężkiego naruszenia przez niech obowiązków pracowniczych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX