Kucharski Dominik, Dopuszczalność złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie przez osobę, która ma zostać ubezwłasnowolniona

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualna
Autor:

Dopuszczalność złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie przez osobę, która ma zostać ubezwłasnowolniona

Przedmiotowa linia orzecznicza, dotyka niezwykle istotnego z punktu widzenia procesowego problemu powstałego na kanwie art. 545 k.p.c. i dotyczącego możliwości złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie przez osobę, która ma być ubezwłasnowolniona. Kwestia ta, jest bowiem sporna w orzecznictwie jak i w literaturze.

Wedle jednego z poglądów, dopuszcza się możliwość złożenia do sądu wniosku o ubezwłasnowolnienie przez osobę, która ma być ubezwłasnowolniona.

Wedle poglądu przeciwnego, taka możliwość jest wyłączona.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX