Partyk Tomasz, Dopuszczalność zameldowania osoby w altanie w ogrodzie działkowym

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Dopuszczalność zameldowania osoby w altanie w ogrodzie działkowym

W orzecznictwie sądów administracyjnych, a także w praktyce organów meldunkowych, zauważyć można rozbieżności w kwestii dopuszczalności zameldowania osoby na pobyt stały lub czasowy w altanie posadowionej na działce w ogrodzie działkowym. Według pierwszej, dominującej koncepcji zameldowanie takie jest dopuszczalne, ponieważ oznaczenie ogrodu działkowego i konkretnej działki spełnia wymogi adresowe, zaś rolą organu meldunkowego nie jest badanie, czy obiekt budowlany nadaje się do zamieszkania. Drugi pogląd zdecydowanie odrzuca dopuszczalność meldunku w altanie ogrodowej, wskazując na jej niemieszkalny charakter oraz niedostateczne oznaczenie adresowe w świetle przepisów o ewidencji ludności.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX