Dopuszczalność żądania ustalenia naruszenia dóbr osobistych w trybie art. 189 k.p.c. - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Dopuszczalność żądania ustalenia naruszenia dóbr osobistych w trybie art. 189 k.p.c.

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Dopuszczalność żądania ustalenia naruszenia dóbr osobistych w trybie art. 189 k.p.c.

W orzecznictwie dostrzec można dwa przeciwstawne zapatrywania w kwestii dopuszczalności wytoczenia powództwa obejmującego żądanie jedynie ustalenia, że miało miejsce naruszenie dóbr osobistych. Pierwszy pogląd, przyjęty w aktualnej praktyce sądów cywilnych, wskazuje, że jest to możliwe, w szczególności wtedy, gdy nie zachodzi obawa dalszych naruszeń, a samo ustalenie bezprawności działania naruszyciela da pokrzywdzonemu dostateczną satysfakcję. Natomiast dorobek sądów pracy w sprawach dotyczących mobbingu i dyskryminacji w zatrudnieniu prezentuje pogląd odmienny, powołując się na brak interesu prawnego w żądaniu ustalenia, że doszło do naruszenia dóbr osobistych, bowiem pracownik może skorzystać ze szczególnych środków ochrony naruszonych dóbr osobistych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX