Dopuszczalność żądania przez stronę przywrócenia terminu do dokonania czynności procesowej w sytuacji gdy fachowy pełnomocnik... - OpenLEX

Kucharski Dominik, Dopuszczalność żądania przez stronę przywrócenia terminu do dokonania czynności procesowej w sytuacji gdy fachowy pełnomocnik ustanowiony przez tą stronę, w sposób zawiniony uchybił terminowi dokonania tej czynności

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualna
Autor:

Dopuszczalność żądania przez stronę przywrócenia terminu do dokonania czynności procesowej w sytuacji gdy fachowy pełnomocnik ustanowiony przez tą stronę, w sposób zawiniony uchybił terminowi dokonania tej czynności

Zgodnie z art. 87 § 1 i 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w przypadku uchybieniu terminu do dokonania określonej czynności procesowej, strona może złożyć do sądu administracyjnego wniosek o przywrócenie terminu, jednocześnie wskazując na brak jej winy w uchybieniu terminu.

Na kanwie przytoczonych przepisów, w orzecznictwie istnieje spór co do tego, czy strona, reprezentowana przez fachowego pełnomocnika (adwokata, radcę prawnego), który uchybił w sposób zawiniony terminowi do dokonania określonej czynności, może samodzielnie skutecznie doprowadzić do przywrócenia terminu, wskazując, że to jej pełnomocnik, a nie ona sama, ponosi winę w uchybieniu terminu.

Co istotne, z uwagi na to, że w/w przepisy dotyczące przywrócenia terminu, są zbieżne z tymi, uregulowanymi w art. 58 k.p.a. oraz art. 169 k.p.c., przedmiotowa publikacja może mieć również zastosowanie na gruncie postępowania administracyjnego i cywilnego. Stąd też powołanie się w dalszej części na orzeczenia sądów cywilnych.

Zgodnie z jednym z poglądów, zawinienie fachowego pełnomocnika strony, w uchybieniu terminu obciąża również stronę reprezentowaną przez tego pełnomocnika.

Wedle natomiast poglądu przeciwnego, strona nie ponosi konsekwencji prawnych zawinionego uchybienia terminu jej fachowego pełnomocnika i w takiej sytuacji, może skutecznie doprowadzić do przywrócenia terminu do dokonania danej czynności, wskazując, że to nie ona, lecz jej pełnomocnik ponosi wyłączoną winę w uchybieniu terminu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX