Dopuszczalność wznowienia postępowania w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku - OpenLEX

Mejka Anna, Dopuszczalność wznowienia postępowania w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Dopuszczalność wznowienia postępowania w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku

W orzecznictwie Sądu Najwyższego występują rozbieżności w kwestii dopuszczalności wznowienia postępowania w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku. Przedmiotowe kontrowersje mają swoje źródło w brzmieniu art. 524 § 1 in fine k.p.c., który stwierdza, że wznowienie postępowania prowadzonego w trybie nieprocesowym jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy brak przepisu szczególnego wprowadzającego możliwość zmiany lub uchylenia prawomocnego postanowienia co do istoty sprawy. Tymczasem w przypadku postępowania w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku obowiązuje przepis art. 679 k.p.c. – regulujący postępowanie o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku. Część judykatury, z powołaniem się na wskazany art. 679 k.p.c., wznowienie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku wykluczała. Zaś pozostali podnosili, że przepis art. 679 k.p.c. daje podstawę do wszczęcia postępowania o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku jedynie w dwóch sytuacjach: gdy zamiarem wnioskodawcy jest wykazanie, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku, spadkobiercą nie jest lub gdy jej udział w sprawie jest inny niż stwierdzony. Wznowienie postępowania, z powołaniem się na art. 399 k.p.c. i następne i odmienne niż wskazane w art. 679 § 1 k.p.c. okoliczności, powinno być uznane za dopuszczalne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX