Sondej Marek Zbigniew, Dopuszczalność wypowiedzenia umowy kredytowej pod warunkiem niezapłacenia zadłużenia

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualna
Autor:

Dopuszczalność wypowiedzenia umowy kredytowej pod warunkiem niezapłacenia zadłużenia

Nie kwestionowana w orzecznictwie jest możliwość zastrzegania w treści czynności prawnej warunku, którym jest spełnienie świadczenia, ponieważ zapłata nie zawsze jest zdarzeniem całkowicie uzależnionym od dłużnika. Nie ma jednak pełnej zgodności czy dopuszczalne jest także wypowiedzenie umowy kredytu, uczynione z zastrzeżeniem warunku - niezapłacenia zadłużenia w oznaczonym terminie. Prezentowane jest stanowisko zgodnie z którym takie jednostronne oświadczenie woli o charakterze prawno-kształtującym jest bezwzględnie nieważne ze względu na sprzeczność z właściwością czynności prawnej (art. 58 § 1 w zw. z art. 89 k.c.), a wskutek tego umowa o kredyt nie zostaje skutecznie wypowiedziana, nadal wiąże strony, a zatem powinna być wykonywana. W mocy pozostaje wówczas jedynie samo wezwanie do zapłaty zaległych należności. Pogląd przeciwny zakłada, że stworzenie kredytobiorcy możliwości doprowadzenia do kontynuacji umowy przez zależne od jego woli działanie polegające na wpłacie w terminie wypowiedzenia kwoty i zniweczenie tym samym skutku wypowiedzenia nie może prowadzić do uznania nieważności dokonanego wypowiedzenia z powołaniem się na zakwalifikowanie tej możliwości jako warunku w rozumieniu art. 89 k.c.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX