Partyk Aleksandra, Dopuszczalność wykorzystania nagrania rozmowy dokonanego bez wiedzy i zgody osób biorących w niej udział jako dowodu w postępowaniu cywilnym

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Dopuszczalność wykorzystania nagrania rozmowy dokonanego bez wiedzy i zgody osób biorących w niej udział jako dowodu w postępowaniu cywilnym

Jest sporne w judykaturze, czy dowodem w sprawie cywilnej mogą być nagrania rozmów, jeżeli dokonane zostały one bez wiedzy i zgody osób biorących w nich udział. Przepisy kodeksu postępowania cywilnego wprost takiej możliwości nie wykluczają. Stąd część sądów stoi na stanowisku, że dowodowi takiemu nie można odmówić mocy, zwłaszcza w kontekście zasady prawdy materialnej. Pogląd przeciwny opiera się natomiast na wywodzonej z systemu common law zasadzie zakazu wykorzystywania „owoców z zatrutego drzewa” oraz odwołuje się do konstytucyjnych wolności, w szczególności w zakresie komunikowania się i dobrych obyczajów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX