Dopuszczalność wpisu w księdze wieczystej ostrzeżenia o toczącym się postępowaniu sądowym, jako środka zabezpieczenia - OpenLEX

Partyk Tomasz, Dopuszczalność wpisu w księdze wieczystej ostrzeżenia o toczącym się postępowaniu sądowym, jako środka zabezpieczenia

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Dopuszczalność wpisu w księdze wieczystej ostrzeżenia o toczącym się postępowaniu sądowym, jako środka zabezpieczenia

W orzecznictwie ujawniły się sprzeczności odnośnie dopuszczalności stosowania przez sądy środka zabezpieczenia w postaci nakazania wpisania w księdze wieczystej ostrzeżenia o toczącym się postępowaniu, którego wynik może rzutować na stan prawny nieruchomości objętej tą księgą wieczystą. Według pierwszej grupy poglądów jest to dopuszczalny i celowy środek zabezpieczenia, a pojawiają się również głosy, że z uwagi na jego charakter odpowiednie zastosowanie przy jego stosowaniu powinien znajdywać art. 10 ust. 2 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, wyłączający obowiązek uprawdopodobnienia interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia. Ze stanowiskiem tym koresponduje pogląd wyłączający możliwość udzielenia tego rodzaju zabezpieczenia, jeżeli postępowanie, którego ostrzeżenie ma dotyczyć, jeszcze się nie toczy. Natomiast w całkowitej sprzeczności z powyższymi stanowiskami pozostaje zapatrywanie całkowicie wykluczające dokonywanie wpisów tego rodzaju ostrzeżeń, jako bezcelowych i „zaśmiecających” jedynie księgę wieczystą.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX