Sondej Marek Zbigniew, Dopuszczalność wpisu w księdze wieczystej na podstawie dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza (radcę prawnego, adwokata).

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Dopuszczalność wpisu w księdze wieczystej na podstawie dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza (radcę prawnego, adwokata).

W orzecznictwie powszechnie przyjmowano iż podstawę wpisu do księgi wieczystej stanowić może wyłącznie oryginał dokumentu. Wskazywano przede wszystkim na bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami. Argumentowano, że w aktach księgi wieczystej powinny znajdować się oryginały dokumentów, które potwierdzają zmianę stanu prawnego nieruchomości. Podstawą wpisu nie mogły być zatem kopie dokumentów lub odpisy niepoświadczone urzędowo. Z aktualnego brzmienia art. 129 § 2 k.p.c. wynika jednak, że strona zamiast oryginału dokumentu może złożyć jego odpis, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym. Poświadczony dokument nabiera charakteru dokumentu urzędowego. W związku z powyższym w orzecznictwie pojawiła się wątpliwość, czy w/w przepis ma zastosowanie również w postępowaniu wieczystoksięgowym. Można wskazać tutaj na dwie linie orzecznicze.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX