Chabel Cezary, Dopuszczalność wniesienia skargi na uchwałę w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Dopuszczalność wniesienia skargi na uchwałę w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

W orzecznictwie należy odnotować rozbieżność poglądów w przedmiocie zaskarżania uchwał dotyczących studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Oś problemu stanowi wykazanie naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia, o których mowa w art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Według jednego nurtu, naruszenie interesu prawnego może mieć miejsce jedynie w sytuacji, gdy przy uchwalaniu studium zostałyby naruszone zasady, tryb bądź właściwość organu przy sporządzaniu studium. Odmienne stanowisko wskazuje, iż naruszenie interesu prawnego może wynikać z istotnej zmiany przeznaczenia nieruchomości, której właścicielem jest skarżący.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX