Gabriel-Węglowski Michał, Dopuszczalność utrzymywania tymczasowego aresztowania w przypadku uchylenia przez sąd odwoławczy do ponownego rozpoznania postanowienia sądu I instancji o zastosowaniu lub o przedłużeniu stosowania tego środka

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Dopuszczalność utrzymywania tymczasowego aresztowania w przypadku uchylenia przez sąd odwoławczy do ponownego rozpoznania postanowienia sądu I instancji o zastosowaniu lub o przedłużeniu stosowania tego środka

Na przestrzeni lat w judykaturze zaistniały dwa zupełnie rozbieżne poglądy w zakresie jednego z najważniejszych praw obywatelskich i praw człowieka, czyli wolności osobistej. Powstał bowiem spór, czy możliwe jest utrzymywanie tymczasowego aresztowania oskarżonego (podejrzanego), jeżeli na postanowienie w tym zakresie (o jego zastosowaniu lub przedłużeniu) wpłynęło zażalenie, a sąd odwoławczy wydał orzeczenie kasatoryjne, zwracając sprawę do ponownego rozpoznania przez sąd a quo, nie zaś reformatoryjne (czyli nie uwzględniając wniosku o zastosowanie lub przedłużenie tego środka zapobiegawczego).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX