Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualna
Autor:

Dopuszczalność sprostowania wyroku w zakresie błędnie wskazanych w jego treści nazwisk sędziów, którzy nie brali udziału w sprawie

Art. 156 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – p.p.s.a. przewiduje możliwość sprostowania przez sąd z urzędu zawartej w wyroku niedokładności, błędów pisarskich albo rachunkowych lub innych oczywistych omyłek.

Użyte w/w przepisie pojęcie ,,innych oczywistych omyłek’’ ma charakter niedookreślony, w związku z czym na tym tle pojawiają się w orzecznictwie różne stanowiska co do tego, czy dany błąd w treści wyroku, stanowi jedynie oczywistą omyłkę, podlegającą sprostowaniu, czy też ma on znacznie poważniejszy charakter i może skutkować nawet nieważnością postępowania.

Przykładem takiego zróżnicowanego orzecznictwa sądowego we wskazanym zakresie, jest kwestia dotycząca tego, czy błąd polegający na wskazaniu w treści wyroku sądu nazwisk sędziów, którzy w rzeczywistości nie wydali i nie podpisywali wyroku, stanowi jedynie ,,inną oczywista omyłkę’’ podlegającą sprostowaniu, czy też błąd ten nie może zostać uznany za omyłkę podlegającą sprostowaniu, lecz stanowi o nieważności takiego postępowania.

Co istotne, przedmiotowy problem, z uwagi na tożsamość przepisów dotyczących sprostowania wyroku, obowiązujących na gruncie p.p.s.a. i Kodeksu postępowania cywilnego – k.p.c., dotyczy zarówno wyroków zapadłych w postępowaniu sądowo-administracyjnym jak i cywilnym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?