Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualna
Autor:

Dopuszczalność sprostowania wyroku również w przypadku, gdy oczywista omyłka w jego treści, powstała z wyłącznej winy strony

Przepisy art. 156 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – p.p.s.a. oraz art. 350 Kodeksu postępowania cywilnego – k.p.c. przewidują, że sąd z urzędu może sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.

Na kanwie wskazanych przepisów, w orzecznictwie zarówno sądowo administracyjnym jak i cywilnym, istnieje rozbieżność poglądów, co do tego, czy sąd może z urzędu sprostować tylko wyrok, w którym oczywista omyłka, powstała z winy sądu, czy także wyrok, w którym oczywista omyłka, powstała z wyłącznej winy strony (np. na skutek nieprawidłowego oznaczenia w pozwie/skardze, stron postępowania).

Wedle jednego z prezentowanych w orzecznictwie poglądów, w trybie art. 156 p.p.s.a. oraz art. 350 k.p.c., sąd może sprostować tylko taki wyrok, który zawiera oczywistą omyłkę, powstałą z winy sądu.

Wedle natomiast stanowiska bardziej liberalnego, sąd w trybie art. 156 p.p.s.a. oraz 350 k.p.c., może sprostować zarówno oczywistą omyłkę powstałą z winy sądu, jak i oczywistą omyłkę powstałą z winy strony postępowania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?