Makuch Jakub, Dopuszczalność skargi do sądu administracyjnego na postanowienie uchylające postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualna
Autor:

Dopuszczalność skargi do sądu administracyjnego na postanowienie uchylające postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego

W orzecznictwie sądowoadministracyjnym zarysowała się rozbieżność ocen odnośnie tego, czy do sądu administracyjnego przysługuje skarga na postanowienie uchylające postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego. Spór ten wynika z faktu, że skutek procesowy wskazanego rozstrzygnięcia organu odwoławczego oznacza, że brak jest przeszkód do dalszego prowadzenia tego postępowania. Jest to zatem rozstrzygnięcie, które nie tamuje merytorycznego rozpoznania sprawy. Na takie zaś orzeczenie nie przysługuje zażalenie (zobacz linia orzecznicza Postanowienia podlegające zaskarżeniu na podstawie art. 101 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego), a w konsekwencji i skarga do sądu administracyjnego (art. 3 § 2 pkt 2 p.p.s.a.). Wskazany, funkcjonalny punkt widzenia prowadzi w efekcie do wniosku, że postanowienie uchylające postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego nie jest zaskarżalne do sądu administracyjnego (pogląd 2). W orzecznictwie dostrzega się jednak różnicę między skutkiem procesowym rozstrzygnięcia, a przedmiotem zaskarżenia. Podkreśla się w związku z tym, że dopuszczalność sądowoadministracyjnej kontroli postanowienia nie może być zależna od ocen dokonanych przez pryzmat jego procesowych skutków (konsekwencji dla postępowania). Miarodajny jest tu wyłącznie przedmiot rozstrzygnięcia, jakim - we wskazanym przypadku - jest zawieszenie postępowania. Taki zaś przedmiot zaskarżenia podlega kontroli sądu administracyjnego (pogląd 1).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX