Sondej Marek Zbigniew, Dopuszczalność sądowej kontroli propozycji zatrudnienia złożonej funkcjonariuszowi Służby Celnej w związku z reformą Służby Celno-Skarbowej

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Dopuszczalność sądowej kontroli propozycji zatrudnienia złożonej funkcjonariuszowi Służby Celnej w związku z reformą Służby Celno-Skarbowej

Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, przewidywały trzy rodzaje rozwiązań prawnych dotyczących zmiany stosunku służbowego dotychczasowych funkcjonariuszy Służby Celnej w stosunek służbowy lub stosunek pracy w Służbie Celno-Skarbowej. Pierwsze rozwiązanie stanowiło kontynuację stosunku służbowego, które realizowało się wskutek złożenia przez organ propozycji pełnienia służby na nowych warunkach jej pełnienia (zgodnie z art. 165 ust. 7 w zw. z art. 169 ust. 4 p.w.k.a.s.) w drodze decyzji administracyjnej ustalającej warunki pełnienia służby. Drugie rozwiązanie polegało na wygaśnięciu dotychczasowego stosunku służbowego, w wyniku niezłożenia funkcjonariuszowi propozycji dalszego zatrudnienia lub w przypadku niezaakceptowania przez niego propozycji zatrudnienia albo pełnienia służby w określonym przez prawo terminie (zgodnie z art. 170 ust. 1 pkt 1 i 2 p.w.k.a.s. w zw. z art. 276 ust. 1 i 2 ustawy o KAS). W takim przypadku dochodziło do wygaśnięcia stosunku służbowego funkcjonariusza, które traktowane było jak zwolnienie ze służby. Trzecie rozwiązanie z kolei polegało na przekształceniu dotychczasowego stosunku służbowego w stosunek pracy na skutek złożenia dotychczasowemu funkcjonariuszowi propozycji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę i jej przyjęcia (art. 165 ust. 7 p.w.k.a.s.). Na tle stosowania właśnie tego przepisu pojawiły się w orzecznictwie sądów administracyjnych rozbieżności, w kwestii czy złożona funkcjonariuszowi propozycja zatrudnienia podlega kontroli sądu. Można wskazać na cztery poglądy w tej sprawie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX