Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Dopuszczalność rozporządzenia prawem użytkowania wieczystego przed wpisem nabywcy do księgi wieczystej.

Konstrukcja użytkowania wieczystego, jako prawa do cudzej nieruchomości gruntowej uregulowana jest w art. 232-243 k.c. i w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Jest to rodzaj prawa rzeczowego, o statusie pośrednim między własnością i ograniczonymi prawami rzeczowymi. Do powstania użytkowania wieczystego konieczne jest zawarcie umowy w formie aktu notarialnego ze Skarbem Państwa lub jednostką samorządu terytorialnego, jako właścicielem gruntu, oraz wpis prawa do księgi wieczystej (art. 237 k.c.). Wpis ten ma charakter konstytutywny. W orzecznictwie powstała w związku z tym rozbieżność stanowisk, czy użytkownik wieczysty przed wpisem jego prawa do księgi wieczystej może skutecznie rozporządzić użytkowaniem wieczystym na rzecz zbywcy, a więc tzw. ekspektatywą prawa użytkowania wieczystego. Chodzi zatem o odpowiedź na pytanie, czy do nabycia użytkowania wieczystego dochodzi w chwili zawarcia umowy przenoszącej to prawo, w dacie umieszczenia wzmianki w księdze wieczystej, czy dopiero w dacie wpisu użytkownika wieczystego w księdze wieczystej. Można wskazać na dwa poglądy w tej kwestii.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację