Dopuszczalność przywrócenia terminu do usunięcia braków czynności procesowej - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Partyk Tomasz, Dopuszczalność przywrócenia terminu do usunięcia braków czynności procesowej

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autorzy:

Dopuszczalność przywrócenia terminu do usunięcia braków czynności procesowej

Dopuszczalność przywrócenia terminu do usunięcia braków formalnych lub fiskalnych czynności procesowej oceniana jest w judykaturze niejednolicie. Z jednej strony orzecznictwo przewidywało taką możliwość, z drugiej strony wyrażono również poglądy, iż jest to niedopuszczalne, bowiem usunięcie braków nie jest samodzielną czynnością procesową. W praktyce sądowej dominuje stanowisko pośrednie, zgodnie z którym dopuszcza się przywrócenie terminu do usunięcia braków formalnych czynności procesowej, ale tylko do czasu, dopóki nie zostało wydane zarządzenie lub orzeczenie prowadzące do jej formalnej bezskuteczności z powodu nieusunięcia braków (zwrot pisma procesowego, odrzucenie środka zaskarżenia). Jeżeli zaś doszło już do zniweczenia czynności procesowej (zwrotu pisma, odrzucenia środka zaskarżenia), to przywrócenie terminu do usunięcia jej braków formalnych jest bezprzedmiotowe, jako że nie może prowadzić do „odżycia” skuteczności tej czynności.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX