Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Dopuszczalność przekazania przez wspólnotę mieszkaniową nadpłaty z tytułu zaliczek na koszty eksploatacji nieruchomości na fundusz remontowy.

Stosownie do art. 12 ust. 2 u.w.l, pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej utrzymaniem, a w części przekraczającej te potrzeby przypadają właścicielom lokali w stosunku do ich udziałów. Przepis art. 15 ustawy wskazuje natomiast, że na pokrycie kosztów zarządu właściciele lokali uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat, płatne z góry do dnia 10 każdego miesiąca. Sformułowanie "zaliczki" wskazuje, że kwoty te powinny być następnie rozliczone z wydatkami. Jeśli okaże się, że wydatki były wyższe niż zaliczki, poszczególni właściciele - stosownie do swoich udziałów - powinni je uzupełnić. Inna natomiast sytuacja powstaje, gdy uiszczone zaliczki przewyższają poniesione wydatki. W orzecznictwie opartym na kontroli uchwał podejmowanych przez wspólnoty mieszkaniowe nie ma zgody, czy wspólnota (a więc właściciele lokali) jest dysponentem tak powstałej nadwyżki i w związku z tym, może ją przeznaczyć (w drodze stosownej uchwały) na inny cel, np. fundusz remontowy, czy też jest w obowiązku zwrócić ją każdemu właścicielowi lokalu (proporcjonalnie do wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej), zgodnie z brzmieniem art. 12 ust. 2 ustawy. Wskazać należy na dwa kierunki orzecznicze w tym przedmiocie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację