Dopuszczalność omyłki w ofercie w zakresie terminu oferowanej gwarancji - OpenLEX

Andała-Sępkowska Justyna, Dopuszczalność omyłki w ofercie w zakresie terminu oferowanej gwarancji

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Dopuszczalność omyłki w ofercie w zakresie terminu oferowanej gwarancji

Regulacja wynikająca z przepisu art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - dalej p.z.p., nakłada na zamawiającego obowiązek dokonania poprawienia w ofercie wykonawcy omyłek polegających na niezgodności treści oferty z treścią specyfikacji, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty, przy czym nie chodzi tu o oczywiste omyłki pisarskie czy rachunkowe. Przyjmuje się, że aby obowiązek ten zaistniał, konieczne jest powstanie takiej sytuacji, że oferta wykonawcy nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednocześnie zaistniałe niezgodności mają charakter omyłek a przyczyny ich powstania są jasne i zamawiający może wywieść ich powstanie z samej treści złożonej oferty, ponadto omyłki nie powodują istotnych zmian w treści oferty. Regulacja ta koreluje z przepisem art. 87 ust. 1 zdanie drugie p.z.p. w którym zakazano prowadzenia między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty. Przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, z 2020 r. poz. 288, 875, 1492, 1517 ze zm.) wpisując w art. 223 ust. 1, 2 i 3, że w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. Zamawiający poprawia w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. W przypadku, o którym mowa w pkt 3, zamawiający wyznacza wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie sposobu jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX