Partyk Tomasz, Dopuszczalność odwołania umowy o przekazanie gospodarstwa rolnego z powodu rażącej niewdzięczności następcy

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualna
Autor:

Dopuszczalność odwołania umowy o przekazanie gospodarstwa rolnego z powodu rażącej niewdzięczności następcy

W judykaturze dominuje pogląd, zgodnie z którym umowa o przekazanie gospodarstwa rolnego następcy nie jest darowizną. Dlatego też do umowy tego rodzaju nie znajdują zastosowania, także w drodze analogii, podstawy dopuszczalności odwołania darowizny z powodu rażącej niewdzięczności obdarowanego (następcy). Dostrzega się jednak również, że ustawa przewiduje uprawnienie rolnika przekazującego gospodarstwo do żądania rozwiązania umowy przez sąd, a podstawy ustawowe tego żądania są w istocie zbliżone do desygnatów pojęcia rażącej niewdzięczności obdarowanego. Natomiast w przypadku wyboru przez strony umowy darowizny gospodarstwa rolnego, w związku z zaprzestaniem prowadzenia przez rolnika działalności rolniczej, wyłączone jest uznanie tej umowy za umowę z następcą, a także jej rozwiązanie w trybie art. 89 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników; w takim przypadku odzyskanie przez darczyńcę darowanego gospodarstwa może nastąpić tylko przez odwołanie darowizny z powodu rażącej niewdzięczności obdarowanego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX