Kucharski Dominik, Dopuszczalność odrzucenia zażalenia na postanowienie WSA bez wzywania do uzupełnienia braków w przypadku, gdy strona nie zawrze w jego treści wniosku o uchylenie lub zmianę zaskarżonego postanowienia

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualna
Autor:

Dopuszczalność odrzucenia zażalenia na postanowienie WSA bez wzywania do uzupełnienia braków w przypadku, gdy strona nie zawrze w jego treści wniosku o uchylenie lub zmianę zaskarżonego postanowienia

Przepis art. 194 § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - dalej: p.p.s.a. przewiduje, że zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma w postępowaniu sądowym oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia. Ustawodawca, nie wskazał jednak rygoru niedochowania wymogu wskazania w zażaleniu wniosku o uchylenie bądź zmianę zaskarżonego postanowienia. Jednocześnie, w art. 197 § 2 p.p.s.a.wskazano, że do postępowania toczącego się na skutek zażalenia na postanowienie sądu administracyjnego, stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej, z wyłączeniem art. 185 § 2. Przepis art. 176 § 1 pkt 3 p.p.s.a., przewiduje z kolei, że obligatoryjnym elementem skargi kasacyjnej jest wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia z oznaczeniem zakresu żądanego uchylenia lub zmiany. Brak tego elementu, powoduje odrzucenie skargi, a więc na mocy art. 197 § 2 p.p.s.a., również odrzucenie zażalenia na postanowienie.

Na kanwie powyższej regulacji, w orzecznictwie powstał jednak spór, co do tego, czy niezawarcie przez stronę w zażaleniu na postanowienie wniosku o uchylenie lub zmianę zaskarżonego postanowienia, jest brakiem uzasadniającym odrzucenie takiego zażalenia, czy też taki skutek nie powinien w tym wypadku wystąpić i tym samym strona powinna zostać wezwana do usunięcia tego braku.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX