Partyk Aleksandra, Dopuszczalność obniżenia alimentów w procesie o uchylenie alimentów

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualna
Autor:

Dopuszczalność obniżenia alimentów w procesie o uchylenie alimentów

W praktyce sądów rodzinnych dostrzec można rozbieżności odnośnie dopuszczalności orzeczenia o obniżeniu alimentów w przypadku, gdy powód domagał się jedynie uchylenia obowiązku alimentacyjnego. Pierwszy z poglądów wskazuje, iż są to odrębne żądania, opierające się na różnych podstawach prawnych, a co za tym idzie sąd, wobec związania granicami powództwa, nie może orzekać o innym roszczeniu niż nim objęte. Druga koncepcja opiera się natomiast na rozumowaniu „z większego na mniejsze” i zakłada swoiste zawieranie się domagania się obniżenia alimentów w powództwie o ich uchylenie, z czym wiąże się dopuszczalność orzeczenia jedynie o zmianie ich wysokości do określonej kwoty przy uznaniu żądania uchylenia obowiązku alimentacyjnego jedynie za zbyt daleko idące. Niezależnie od powyższych spornych stanowisk warto zwrócić uwagę na dopuszczalność sformułowania przez powoda alternatywnych żądań uchylenia alimentów i ich obniżenia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX