Dopuszczalność i zasady dokonywania wykładni testamentu - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Dopuszczalność i zasady dokonywania wykładni testamentu

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Dopuszczalność i zasady dokonywania wykładni testamentu

W orzecznictwie zgodnie wskazuje się, że określone w art. 948 k.c. reguły wykładni in favorem testamenti, mają charakter szczególny względem ogólnych dyrektyw wykładni oświadczeń woli; te ostatnie stosuje się jednak odpowiednio w szczególności w odniesieniu do potrzeby uwzględnienia normalnego znaczenia użytych słów, chyba że z okoliczności wynika, że spadkodawca nadał im inne, szczególne znaczenie, kontekstu sytuacyjnego towarzyszącego testowaniu. Utrwalone stanowisko judykatury nakazuje przed przystąpieniem do wykładni testamentu, dokonać oceny jego ważności i skuteczności prawnej, bowiem warunkują one w ogóle celowość podejmowania interpretacji. Podkreśla się także, że w drodze wykładni nie jest dopuszczalnym „wtłaczanie” do testamentu treści, które z niego nie wynikają, choćby nawet określona wola testatora była niewątpliwa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX