Partyk Aleksandra, Partyk Tomasz, Dopuszczalność dochodzenia przez Skarb Państwa, który wypłacił policjantowi lub żołnierzowi odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu, regresu od sprawcy zdarzenia wywołującego szkodę

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualna
Autorzy:

Dopuszczalność dochodzenia przez Skarb Państwa, który wypłacił policjantowi lub żołnierzowi odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu, regresu od sprawcy zdarzenia wywołującego szkodę

W orzecznictwie sądowym ujawniły się dwa rozbieżne stanowiska odnośnie dopuszczalności dochodzenia przez Skarb Państwa, który wypłacił policjantowi lub żołnierzowi odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu, regresu od sprawcy zdarzenia wywołującego szkodę. Według pierwszego z poglądów judykatury, roszczenie regresowe jest tu niedopuszczalne, bowiem podstawą przyznania odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu są przepisy dotyczące ubezpieczeń społecznych, a odszkodowanie to nie podlega zaliczeniu na poczet odszkodowania, jakie tenże sprawca byłby obowiązany świadczyć poszkodowanemu bezpośrednio na podstawie przepisów prawa cywilnego. Drugi pogląd, dopuszczający roszczenie regresowe w oparciu o art. 441 § 3 k.c., opiera się na przyjęciu, że jednorazowe odszkodowanie z tytułu zajścia wypadku związanego ze służbą wykazuje tak wiele cech wspólnych ze cywilnoprawnymi świadczeniami odszkodowawczymi, że w istocie wypłatę poszkodowanemu świadczeń jednego i drugiego rodzaju można postrzegać jako służącą temu samemu celowi i zaspokojeniu tego samego interesu uprawnionego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX