Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualna
Autor:

Dopuszczalne sposoby przekazywania przez organ odwoławczy akt sprawy sądowi administracyjnemu w trybie art. 54 § 2 p.p.s.a. w przypadku wniesienia skargi na decyzję organu odwoławczego

Zgodnie z art. 54 § 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – p.p.s.a., organ odwoławczy, który wydał decyzję w II Instancji, na którą strona wniosła następnie skargę do sądu administracyjnego, obowiązany jest przekazać sądowi skargę wraz z kompletnymi i uporządkowanymi aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania.

Z przytoczonego przepisu wynika, że organ odwoławczy w przypadku wniesienia przez stronę skargi do sądu administracyjnego, powinien przekazać tą skargę wraz z aktami sprawy sądowi. Przepis nie stanowi natomiast w jakiej formie akta sprawy powinny zostać przekazane sądowi. W konsekwencji, na tym tle, w orzecznictwie pojawiają się rozbieżne stanowiska co do dopuszczalnej formy w jakiej akta sprawy powinny zostać przekazane.

Zgodnie z jednym ze stanowisk, organ odwoławczy, powinien przekazać akta sprawy sądowi w formie oryginałów.

Stanowisko bardziej liberalne przewiduje, że akta sprawy mogą zostać przekazane również w formie kserokopii, ale poświadczonych za zgodność z oryginałem.

Należy również wskazać, że z uwagi na bliźniaczą do art. 54 § 2 p.p.s.a. treść art. 133 k.p.a. dotyczącą przekazywania akt sprawy przez organ I instancji organowi odwoławczemu po wniesieniu odwołania od decyzji, przedmiotowe rozważania, mogą mieć zastosowanie również na gruncie postępowania administracyjnego. W konsekwencji, w niniejszym opracowaniu, powołano zarówno orzecznictwo zapadłe na kanwie art. 133 k.p.a. jak i art. 54 § 2 p.p.s.a.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?