Janczukowicz Krzysztof, Dodatkowe badanie techniczne jako warunek pełnego odliczenia VAT od wydatków na pojazd samochodowy

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualna
Autor:

Dodatkowe badanie techniczne jako warunek pełnego odliczenia VAT od wydatków na pojazd samochodowy

Jeden z przypadków, w których podatnikom przysługuje prawo do pełnego (100%) odliczania podatku naliczonego przy wydatkach na pojazdy samochodowe, dotyczy pojazdów, których konstrukcja "wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne" (art. 86a ust. 4 pkt 2 u.p.t.u).

Do takich pojazdów należą m.in. pojazdy samochodowe inne niż samochody osobowe mające jeden rząd siedzeń oddzielony od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, a także pojazdy posiadające kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu (art. 86a ust. 9 pkt 1 i 2). Spełnienie tych wymagań technicznych "stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań" (art. 86a ust. 10 pkt 1).

Na tym tle powstały spory dotyczące sytuacji, w których podatnik od początku odliczał 100% VAT od wydatków na taki pojazd, ale badanie techniczne przeprowadził później. Organy podatkowe kwestionują 100% odliczenie za okresy rozliczeniowe, w których podatnik nie dysponował jeszcze zaświadczeniem o przeprowadzeniu badania. Jak rozstrzygają tę kwestię sądy administracyjne?

W latach 2011-2013 obowiązywała zbliżona regulacja zawarta w art. 3 ust. 3 ustawy z 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym. Orzeczenie wydane na kanwie tego przepisu oznaczono dopiskiem "[art. 3 ustawy z 2010 r.]".

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX