Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Data wniesienia pisma w formie elektronicznej w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Powszechna dostępność elektronicznych technik porozumiewania się spowodowała, że pewna grupa stron i uczestników postępowań sądowoadministracyjnych zaczęła wykorzystywać do kontaktów z sadem administracyjnym - te właśnie formy komunikacji. Z uwagi na brak w ustawie Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi regulacji normujących kwestie elektronicznych środków porozumiewania się, orzecznictwo sądowoadministracyjne wypracowało poglądy oceniające różne aspekty „informatyzacji” postępowania sądowoadministracyjnego. Jednym tych aspektów jest ocena daty wpływu pisma w postępowaniu sądowym, wniesionego w formie elektronicznej (e-mailem). W orzecznictwie sądowym dostrzec można w tym względzie trzy konkurujące ze sobą poglądy. Pierwszy, łączy datę wniesienia pisma w sprawie sądowoadministracyjnej z datą dokonania przez pracownika sądu prezentaty (adnotacji) na sporządzonym wydruku tego pisma. Drugi pogląd zakłada, że w ocenianym przypadku datą wniesienia pisma będzie wyłącznie data wydrukowania korespondencji przesłanej do sądu w formie elektronicznej. Trzeci zaś pogląd stoi na stanowisku, iż wniesienie pisma za pomocą środków komunikacji elektronicznej ma miejsce w chwili wprowadzenia danych do systemu elektronicznego sądu (lub organu administracji, którego akt, czynność lub bezczynność zaskarżono).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację