Partyk Tomasz, Czynsz jako obligatoryjny element umowy najmu

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Czynsz jako obligatoryjny element umowy najmu

Określenie czynszu najmu należy do przedmiotowo istotnych elementów umowy najmu, a bez zgodnej woli stron w tym przedmiocie stosunek najmu w ogóle nie powstaje. W judykaturze przyjmuje się przy tym, że ustalenie czynszu nie musi być dokonane w oznaczonej kwocie pieniężnej, lecz może również być dokonane według innego, skonkretyzowanego miernika wartości lub poprzez wskazanie podstaw obliczenia tego świadczenia. Utrwalone jest również stanowisko, iż czynsz najmu stanowi świadczenie o charakterze okresowym. Pewne wątpliwości w praktyce obrotu mogą natomiast budzić relacje pomiędzy czynszem najmu a kosztami związanymi z tzw. mediami. W judykaturze przyjmuje się, iż skoro najem nie obejmuje ze swej istoty zapewnienia najemcy mediów, to co do zasady czynsz nie obejmuje opłat za tego rodzaju świadczenia, chyba że strony stosunku najmu umówią się odmiennie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX