Makuch Jakub, Czy pismo zawierające oświadczenie o sposobie rozpoznania przez NSA skargi kasacyjnej (na rozprawie lub posiedzeniu niejawnym) powinno być złożone w odpisach

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Czy pismo zawierające oświadczenie o sposobie rozpoznania przez NSA skargi kasacyjnej (na rozprawie lub posiedzeniu niejawnym) powinno być złożone w odpisach

Jednym z elementów formalnych skargi kasacyjnej składanej w postępowaniu sądowoadministracyjnym jest wniosek o rozpoznanie tego środka odwoławczego na rozprawie albo oświadczenie o zrzeczeniu się rozprawy (art. 176 par. 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Jeżeli wniesiona skarga kasacyjna nie będzie zawierała tego elementu, wówczas wnoszący tę skargę zostanie wezwany o jego uzupełnienie. Powstaje jednak pytanie, czy pismo stanowiące uzupełnienie braku formalnego skargi kasacyjnej, a zawierające wskazane powyżej stanowisko o sposobie jej rozpoznania (jawnym lub niejawnym) powinno zostać złożone w odpisach, celem doręczenia innym stronom postępowania sądowego. W orzecznictwie zagadnienie to nie jest jednolicie postrzegane. Wg jednego z poglądów, powyższe pismo należy bezwzględnie złożyć w odpisach albowiem podlega ono doręczeniu pozostałym stronom postępowania, gdyż każda ze stron ma prawo uzyskać informację zawartą w tym piśmie. Nieuzupełnienie tego braku uniemożliwia nadanie skardze kasacyjnej dalszego biegu i skutkuje odrzuceniem tej skargi. W orzecznictwie spotkać można jednak także poglądy przeciwne, wykluczające potrzebę składania odpisów pisma uzupełniającego brak formalny skargi kasacyjnej, a zawierającego wskazany wniosek lub oświadczenie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX