Partyk Aleksandra, Charakter prawny urządzenia nagrobka

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2014
Status: Aktualna
Autor:

Charakter prawny urządzenia nagrobka

Prawny charakter prawa do grobu jest w orzecznictwie i literaturze przyjmowany jako mieszany, majątkowo-niemajątkowy. Podkreśla się jednocześnie, że w przypadku grobu, w którym osoba zmarła została już pochowana, aspekt osobisty przeważa nad materialnym. Sporne jest natomiast w orzecznictwie to, jaki charakter jest prawny urządzenia nagrobka i jego wystroju. Z jednej strony judykatura przyjmuje, że jest to prawo osobiste, mieszczące się w szeroko pojętym prawie do kultu osoby zmarłej i pamięci po niej. Z drugiej strony nie sposób jednak pominąć tych judykatów, które odwołują się do majątkowych aspektów tego uprawnienia, z uwagi na wymierne koszty związane z wykonaniem nagrobka. Przyjęcie jednej bądź drugiej konstrukcji ma zaś poważne skutki praktyczne, bowiem determinuje podstawy prawne ochrony „posiadaczy” prawa do grobu. Obok tych dwóch kierunków praktyki sądowej, podniesiony również został argument, że w przypadku nagrobka posiadającego wartość artystyczną, ochronie podlegać powinny również prawa twórcy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX