Partyk Aleksandra, Charakter prawny umowy użyczenia

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Charakter prawny umowy użyczenia

W orzecznictwie i literaturze powszechnie przyjmuje się, że umowa użyczenia ma charakter jednostronnie zobowiązujący i nie ma charakteru wzajemnego, zaś w przypadku, gdyby wydaniu przez użyczającego biorącemu rzeczy towarzyszyć miało jakieś jego wzajemne świadczenie, to stron nie będzie w istocie łączył stosunek użyczenia. Podkreśla się również, że umowa użyczenia ma charakter realny, co oznacza, że do jej zawarcia nie wystarczają zgodne oświadczenia woli stron, lecz niezbędne jest również wydanie rzeczy użyczonej biorącemu. Nie oznacza to jednak, że każde udzielenie rzeczy osobie drugiej do nieodpłatnego skorzystania stanowi zawarcie umowy użyczenia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX