Charakter prawny umowy ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym - OpenLEX

Węgrzynowski Łukasz, Charakter prawny umowy ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualna
Autor:

Charakter prawny umowy ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym

W orzecznictwie można odnotować rozbieżności co do oceny charakteru prawnego umowy ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym. Zgodnie z pierwszym stanowiskiem jest to umowa mieszana, zawierająca elementy klasycznego modelu umowy ubezpieczenia na życie i postanowienia charakterystyczne dla umów, których celem jest inwestowanie kapitału. Natomiast drugie stanowisko przyjmuje, że jest to rodzaj czy podtyp umowy ubezpieczenia osobowego. Wskazane rozbieżności mają istotne znaczenie praktyczne. Spory z umowy ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym są obecnie jednym z głównych typów spraw pojawiających się w praktyce orzeczniczej. Wyjaśnienie charakteru prawnego tej umowy ma duży wpływ na ocenę szeregu kwestii prawnych pojawiających się w ramach sporu. Chodzi zwłaszcza o ocenę jaki termin przedawnienia należy stosować do roszczeń z umowy jak też o ustalenie zakresu kontroli abuzywnej przez wskazanie, które świadczenia stron są główne. Przedstawione rozbieżności łączą się również z bardziej ogólnym zagadnieniem, a więc oceną dopuszczalności posługiwania się konstrukcją umowy mieszanej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX