Sondej Marek Zbigniew, Charakter prawny uchwały rady gminy w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Charakter prawny uchwały rady gminy w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych

Zgodnie z art. 11a ustawy o ochronie zwierząt, rada gminy wypełniając obowiązek zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Na tle stosowania tego przepisu przez gminy w orzeczenictwie sądów administracyjnych powstała wątpliwość, czy podjęta przez radę gminę uchwała zawierająca przedmiotowy program stanowi akt prawa miejscowego, a tym samym powinna być opublikowana w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX