Partyk Aleksandra, Charakter prawny pokwitowania spełnienia świadczenia

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Charakter prawny pokwitowania spełnienia świadczenia

W myśl art. 462 § 1 k.c. dłużnik, spełniając świadczenie, może żądać od wierzyciela pokwitowania. W judykaturze wskazuje się, że pokwitowanie ma charakter dokumentu prywatnego, z którym jednak wiąże się szczególne domniemanie spełnienia świadczenia. Podkreśla się przy tym, że pokwitowanie powinno być jednoznaczne i nie może budzić wątpliwości co do jego treści. Natomiast charakter prawny pokwitowania w orzecznictwie jest przedstawiany niejednolicie. Według dominującego poglądu orzecznictwa pokwitowanie nie stanowi oświadczenia woli, lecz oświadczenie wiedzy. Trzeba jednak dostrzec również odosobniony pogląd, nadający pokwitowaniu walor oświadczenia woli i dopuszczający stosowanie do niego przepisów o wadach oświadczeń woli.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX