Partyk Tomasz, Charakter odpowiedzialności wspólników za „zobowiązania spółki cywilnej”

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualna
Autor:

Charakter odpowiedzialności wspólników za „zobowiązania spółki cywilnej”

W orzecznictwie wskazuje się, iż pod pojęciem „zobowiązań spółki cywilnej”, jako że spółka cywilna nie posiada odrębnej podmiotowości prawnej, rozumieć należy takie zobowiązania wspólników, które nie są ich zobowiązaniami osobistymi, lecz powstały w związku z działalnością w ramach spółki. Zarazem bez znaczenia jest tytuł powstania tych zobowiązań; mogą wynikać z umów, czynów niedozwolonych lub bezpodstawnego wzbogacenia. Judykatura wskazuje także, iż art. 864 k.c. ma charakter przepisu prawa powszechnie obowiązującego. Wspólnicy nie mogą zatem zawrzeć skutecznej „na zewnątrz” umowy w zakresie przejęcia lub zwolnienia z odpowiedzialności majątkowej za zobowiązania spółki; mogą natomiast uregulować wzajemną odpowiedzialność regresową. Ugruntował się również pogląd, zgodnie z którym rozwiązanie spółki cywilnej lub jej przekształcenie w spółkę jawną nie ma wpływu na solidarną odpowiedzialność byłych wspólników spółki cywilnej za jej zobowiązania powstałe przed rozwiązaniem spółki lub jej przekształceniem.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX